Vedtægter

CVR-nummer: 39 98 80 89

§1:                      

Foreningens navn er ”Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening” og dens hjemsted er Biersted og arbejdsområdet er Biersted Sogn.

§2:                      

Foreningens formål er:

– at fremme og styrke den almene interesse for Biersted sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv.

– at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Biersted sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

– at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

§3:                      

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

§4:                      

Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening er medlem af ”Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt” (LANA) og ”Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver” (SLA).

Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening deltager i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA eller LANA.

I øvrigt samarbejder Biersted  / Nørhalne Lokalhistoriske Forening med andre arkiver/foreningen og beslægtede institutioner, og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

§5:

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.

§6:

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Der vælges hvert år 2 revisorer og 2 suppleanter for bestyrelse/revisorer.

Valgene finder sted på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§7:

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er fremmødt til dens møder.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed gør formandens eller den fungerende formands stemme udslaget.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegner sig ved underskrift ved formanden eller ved dennes fravær af næstformanden samt et bestyrelsesmedlem.

§8:

Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og dens benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere.

Bestyrelsen påser og har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og at de er offentlig tilgængelig med fast åbningstid, dog således at SLA’s tilgængelighedsregler respekteres.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget og overholdelsen heraf.

§9:

Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af foreningens revisorer. Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå i en for foreningen oprettet konto i et pengeinstitut.

§10:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i den lokale avis mindst 14 dage før dens afholdelse. Der henvises til dagsorden i h. t. vedtægter.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det, og samtidigt fremkommer med dagsordensforslag.

Indvarsling sker som angivet for ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§11:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – jfr. § 6
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af suppleant til bestyrelse
 10. Valg af suppleant til revisor
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Under EVENTUELT kan der ikke træffes bindende beslutninger.

Alle beslutninger træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal, uanset de fremmødtes antal. Alle valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger skal være skriftlige, såfremt bestyrelsen eller 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger. Protokollen underskrives af sekretæren og dirigenten.

§12:

Vedtagelse af lovændringer kan ske på en ordinær – eller en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Der kræves ¾ af de fremmødte stemmer, før en lovændring kan vedtages.

§13:

Foreningen afholder mødevirksomhed og nedsætter arbejdsudvalg blandt sine medlemmer på alle områder, hvor det er påkrævet af hensyn til foreningens virksomhed.

§14:

Beslutning om at ophæve foreningen kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne er til stede og med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, træder de i § 12 nævnte regler i kraft.

§15:

Skulle Biersted / Nørhalne Lokalhistoriske Forening af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen og LANA, så deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

Eventuelle midler i foreningen fordeles af kommunalbestyrelsen til kulturelle formål i Biersted 

§16:

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Medlemskab af SLA kan først opnås, når disse vedtægter er godkendt af LANA og SLA, idet en sådan godkendelse er en forudsætning for  medlemskabet af disse sammenslutninger.

§17:

Vedtægtsændringer skal godkendes af LANA og SLA såfremt fortsat medlemskab ønskes.            

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. april 1978.

Rettelser foretaget på generalforsamlingen den 14.03.1988, 12.03.1990 og 23.02.2009.

Sidst ændret på generalforsamlingen den 11. oktober 2021.